© 2021 JUJUTSU KAISEN ZERO The Movie Project © Gege Akutami/Shueisha